Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

1. Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett https://diverzitasalapitvany.hu  weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”), vagy a https://www.facebook.com/pg/diverzitasalapitvany facebook-oldalra („fb-oldal”) látogatókat, programra (konferencia, előadás, beszélgetés, workshop) jelentkezőket, képzésen, műhelymunkán, közösségi eseményen résztvevőket („Érintett”) egyértelműen és közérthetően tájékoztassa minden tényről, amely személyes adataik kezelésével, valamint az ide tartozó jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatosak.

Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza az Adatkezelő belső szabályait és intézkedéseit, mely biztosítja, hogy adatkezelése a 4. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel. Így jelen Tájékoztató egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel/amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2. Az adatkezelő adatai

Név: Diverzitás Közhasznú Alapítvány

Székhely: 2100 Gödöllő, Honvéd u. 19.        

Nyilvántartási szám: 13-01-0003014

Adószám: 18719662-1-13

Képviseli: Csapó Beatrix Erzsébet kuratóriumi elnök

Telefon: 06-70-701-8859

Email cím: info@diverzitasalapitvany.hu

3. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozókat vesz igénybe az alábbi feladatok elvégzésére:

3.1. Honlap működtetés céljából igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

Cégneve:Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhelye:1144 Budapest Ormánság utca 4.
Adószám:14571332-2-42

3.2.A könyvelési kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatokat kezeli:

Cégneve:TRIPLETTE 2004 Bt.
Székhelye:2100 Gödöllő, Rozsnyó utca 15. B. ép.
Adószám:22385185-1-13
Kapcsolattartó:Ácsné Huszti Erika, aherika@gmail.com

Az Adatkezelő, mint közhasznú civil szervezet, tevékenységét alapvetően pályázati forrásokból finanszírozza. Ezért az egyes pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységeinek, rendezvényeinek dokumentációját (jellemzően a résztvevők által kitöltött regisztrációs lapokat) a pályázatban közreműködő szervezet részére a pályázat előírásai szerint továbbítja. Amennyiben egy program pályázathoz köthető, arról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást nyújt az adatkezelés megkezdése előtt.

Az Adatkezelő az általa szervezett programok megtartásához esetenként vele szerződésben álló szakértőket vesz igénybe, akik a (résztvevő) Érintettek nevét megismerik, a jelentkezőkről a programokat megelőzően névsort kapnak, így adatfeldolgozónak minősülnek.

Az Adatkezelő a GDPR-ral kapcsolatos adatkezelési és –védelmi kötelezettségeinek teljesítése, valamint a szerződéses érdekeinek védelme érdekében külső szolgáltatót (pl. ügyvéd) vehet igénybe, aki a szerződéses partnerek nevét, e-mail címét a feladatának ellátásához szükséges esetben és mértékben  megismerheti.

4. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);

5. Adatkezelés alapelvei (minőségpolitika)

 •  Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

 • Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak, valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

 • Adattakarékosság

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

 • Pontosság

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti. Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy erről az Adatkezelő tudomást szerez, úgy a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

Ezek mellett az Érintettek is felelnek azért, hogy a honlapon, szerződésben megadott adataik valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az adat tulajdonosának hozzájárulását előzetesen beszerezze.

 • Korlátozott tárolhatóság

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történik, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza meg.

 • Adatbiztonság (integritás és bizalmas jelleg)

Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő partnerei, és az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

Ennek körében az Adatkezelő az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket hajtja végre: számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek jelszóval védi, így a személyes adatokat kizárólag az a személy tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül.

6. Résztvevők jelentkezésével kapcsolatos adatkezelés

6.1 Programokra (rendezvény, workshop), képzésre történő jelentkezés

Adatkezelés célja:  jelentkezők nyilvántartása, rendezvény/képzés megszervezése, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A hozzájárulást a Honlapon vagy fb-oldalon történő jelentkezéskor a Jelentkezési lapon („kötelező válasz” formájában) adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 17.1. pont).

Érintettek kategóriái: honlapon keresztül programra/képzésre jelentkezők („Jelentkezők”)

Kezelt adatok köre: Név, Telefonszám, E-mail cím, Program választás, Nyilatkozatok (étkezés igénylése)

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? az alapítvány adminisztrációval foglalkozó munkatársai

Adatkezelés időtartama: a jelentkező jelentkezésével vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a rendezvényre jelentkezés napjától számítva 14 munkanap elteltével.

Adattovábbítás:  Programszervező, Programot lebonyolító partner; Tárhelyszolgáltató

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud jelentkezést leadni a honlapon keresztül.

Adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú.

6.2 Képzésekre történő jelentkezés

 Adatkezelés célja: képzésre jelentkezők nyilvántartása, képzések megszervezése, kapcsolattartás, jelentkezés jogszabályi feltételeinek, szakmai követelmények teljesülésének ellenőrzése.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A hozzájárulást a Honlapon vagy fb-oldalon történő jelentkezéskor a Jelentkezési lapon („kötelező válasz” formájában) adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 17.1. pont).

Érintettek kategóriái: honlapon keresztül képzésre jelentkezők („Jelentkezők”)

Kezelt adatok köre: Név, Születési név, Anyja neve, Születési hely, idő, Lakcím, Telefonszám, E-mail cím, Állampolgárság, Választott képzés, Iskolai végzettség, Egyéb képesítés, Megjegyzés

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül?  az alapítvány adminisztrációval foglalkozó munkatársai

Adatkezelés időtartama: a jelentkező jelentkezésével vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a képzésre jelentkezés napjától számítva 14 munkanap elteltével.

Adattovábbítás:  Képző partner; Tárhelyszolgáltató

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud jelentkezést leadni a honlapon keresztül.

Adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú.

7. Rendezvények résztvevőivel kapcsolatos adatkezelés

7.1 Rövid (egynapos) rendezvények (workshop, beszélgetés, közösségi esemény résztvevőivel („Résztvevő”) kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja:  Résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, rendezvény dokumentálása, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Résztvevő az egyik fél

Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése

Érintettek kategóriái: a rendezvényen megjelentek („Résztvevők”)

Kezelt adatok köre: Név, Lakcím, Telefonszám, E-mail cím, Program választás, Nyilatkozatok (étkezés igénylése), Pénzügyi teljesítéshez: ld. 11. pont; Képmás, hangfelvétel: ld. 15. pont

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? az alapítvány adminisztrációval foglalkozó munkatársai

Adatkezelés időtartama: pénzügyi dokumentáció: 8 év; jelenléti lap, fotó-, hang,- video dokumentáció: ld. 15.2. pont

Adattovábbítás: Programot lebonyolító partner; Ügyviteli munkatárs, Könyvelő; Tárhelyszolgáltató;

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud a programon részt venni vagy  kísérő szolgáltatást igénybe venni.

Adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú.

7.2 Többnapos rendezvények résztvevőivel kapcsolatos adatkezelés

 Az Adatkezelő a jelentkezők alábbi adatait kezeli és tartja nyilván:

a) a rendezvényen résztvevő

aa) nevét, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát,

ab) kiskorú esetén szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát

c) a résztvevő  szállás és étkezési igényét

A jelentkezési lap tartalmazza a fenti adatokat.

Adatkezelés célja: a résztvevők nyilvántartása, (írásba nem foglalt) szerződés teljesítése,

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont,

Érintettek kategóriái: rendezvényen résztvevők („Résztvevők”)

Kezelt adatok köre: személyazonosító adatok, valamint személyes igények; Képmás, hangfelvétel: ld. 15. pont

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül?  az alapítvány adminisztrációval foglalkozó munkatársai

Adatkezelés időtartama: pénzügyi dokumentáció: 8 év; jelenléti lap, fotó-, hang,- video dokumentáció: ld. 15.2. pont

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud részt venni a rendezvényen.

Adattovábbítás: Ügyviteli munkatárs, Könyvelő; Tárhelyszolgáltató

külön szolgáltatás igénylésekor:  

a résztvevő neve, lakcíme továbbításra kerül a szálláshely szolgáltató részére;

a részvevő neve és étkezési igénye továbbításra kerül az étkezést szolgáltató részére;

a résztvevő neve továbbításra kerül az egyes programok lebonyolítói részére;

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei: nem tud szállást, étkezést igénybe venni, nem tud a programokon részt venni

Adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú.

7.3 Képzések résztvevőivel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: képzés résztvevőinek nyilvántartása, képzések megszervezése, kapcsolattartás, szakmai követelmények teljesülésének ellenőrzése.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont,

Érintettek kategóriái: képzésen résztvevők („Résztvevők”)

Kezelt adatok köre: Név, Születési név, Anyja neve, Születési hely, idő, Lakcím, Telefonszám, E-mail cím, Állampolgárság, Választott képzés, Iskolai végzettség, Egyéb képesítés, Megjegyzés; Képmás, hangfelvétel: ld. 15. pont

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül?  az alapítvány adminisztrációval foglalkozó munkatársai

Adatkezelés időtartama: pénzügyi dokumentáció: 8 év; jelenléti lap, fotó-, hang,- video dokumentáció: ld. 15.2. pont

Adattovábbítás:  Képző partner; Ügyviteli munkatárs, Könyvelő ; Tárhelyszolgáltató; pályázatban közreműködő szervezet

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud részt venni a képzésen

Adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú.

     7.4. Önkéntesek adatainak kezelése 

Adatkezelés célja:  önkéntesek nyilvántartása, kapcsolattartás, írásbeli szerződéskötés

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A hozzájárulást a Honlapon vagy fb-oldalon történő jelentkezéskor az Önkéntes adatlapon („kötelező válasz” formájában) adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 17.1. pont).

Érintettek kategóriái: személyesen vagy honlapon keresztül önkéntes tevékenységre jelentkezők („Önkéntesek”)

Kezelt adatok köre: Név, Telefonszám, E-mail cím; Anyja neve, Lakóhely. Nem kötelező: Adóazonosító jel. Ez utóbbi adat megadása csak akkor szükséges, ha az önkéntes juttatásban, költségtérítésben részesül.

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? az alapítvány adminisztrációval foglalkozó munkatársai

Adatkezelés időtartama: Az önkéntesi jogviszony megszűnését követően öt évig

Adattovábbítás:  honlapon történő jelentkezés esetén Tárhelyszolgáltató

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud költséget érvényesíteni, juttatást kapni.

Adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú.

8. Adományozók adatainak kezelése

Adatkezelés célja: pénzadományok fogadása, tárgyi adománnyal történő támogatás, szolgáltatással történő támogatás kezelése és az adományozóval való kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: 
Szerződéses Jogalap: Az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez vagy az érintettel megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1)(b))
(Itt feliratkozhatnak hírlevélre) Hozzájárulás: hírleveleket és adomány a sorsával kapcsolatos egyéb anyagokat az adományozó erre a célra létrehozott check-box megjelölésével kérhet, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont, valamint a Grtv. 6. § (1) bekezdés– A Felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása

Érintettek kategóriái: a honlapon keresztül érkező adományozók

Kezelt adatok köre: adományozó teljes neve, e-mail címe, telefonszáma (önkéntesen megadható, ha kapcsolatfelvétel céljából megadja); az adomány adatai; a tranzakció végrehajtásához szükséges adatok, így bankszámlaszám, adomány összege, adományozás időpontja.

Az adományozás során feliratkozó a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az általunk vezetett nyilvántartásból töröljük az adatait.

A visszavonó nyilatkozatot megteheti levelezési címünkre küldött levélben.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az érintett hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? az alapítvány adminisztrációval és pénzügyekkel foglalkozó munkatársai.

Adatkezelés időtartama: ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség, az adatok a támogatás rendelkezésre bocsátását követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szakasza alapján 5 év múlva törlésre kerülnek.

Hírlevél feliratkozás esetén Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Adattovábbítás: Pénzügyi munkatárs, Könyvelő

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatok megadása önkéntes, azonban ha a személyes adatokat az adományozó nem adja meg, nem leszünk képesek az adományát fogadni.

Adatkezelés módja: elektronikus

8. szerződésen alapuló szolgáltatás nyújtása során történő adatkezelés

8.1 Szervezetek részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; jogi személy természetes személy képviselőinek kapcsolattartói adatai esetén jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződést kötő üzleti partnerek, és azok kapcsolattartói, résztvevő munkavállalók adatai

Kezelt adatok köre: név, székhely, cégjegyzék száma/nyilvántartási száma, adószáma, képviselője, a kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, a résztvevő munkavállalók névsora

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül?  az alapítvány adminisztrációval foglalkozó munkatársai

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.; a pénzügyi dokumentációt érintő adatok esetén 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adattovábbítás: fejlesztő, szakértő partnerek; Ügyviteli munkatárs, Könyvelő; Tárhelyszolgáltató

Továbbított adatok köre:  résztvevők neve; pénzügyi teljesítés dokumentumai

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú.

8.2 Természetes személyek (álláskeresők) részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés – INCORPORA-program

Az adatkezelés célja: komplex munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont;

az egészségügyi adatokkal kapcsolatban GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) és h) pontjai);

Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése

Érintettek kategóriái:  Álláskeresők

Kezelt adatok köre: az álláskereső által benyújtott önéletrajz adatai, úgy mint  Név, Születési név, Anyja neve, Születési hely, idő, Lakcím, Telefonszám, E-mail cím,  Iskolai végzettség, Egyéb képesítés, Korábbi munkahelyek, Egészségügyi adatok;

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül?  az alapítvány adminisztrációval foglalkozó munkatársai

Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.; a pénzügyi dokumentációt érintő adatok esetén 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud munkaerő-piaci elhelyezkedéséhez segítséget kapni az Adatkezelőtől.

Adattovábbítás: munkaadók; INCORPORA Programban résztvevő partnerszervezetek, INCORPORA Program támogató, koordináló szervezetei, fejlesztő, szakértő partnerek, akikről az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást nyújt az adatkezelés megkezdése előtt.; Ügyviteli munkatárs; Tárhelyszolgáltató;

Továbbított adatok köre:  résztvevők neve; önéletrajza, egészségügyi dokumentumai

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei:  az érintett nem tud elhelyezkedni.

A személyes adatok címzettjei: A Programban résztvevőkkel munkaviszonyt létesítő munkáltatók

Adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú.

9. Szakértőkkel, alvállalkozókkal megkötött szerződésen alapuló adatkezelés

Adatkezelés célja szerződés teljesítése: az Adatkezelő, mint civil szervezet, szakmai, pénzügyi és adminisztrációs partnerekkel működik együtt, ezek bevonásával nyújtja szolgáltatásait.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi személy természetes személy képviselőinek, a nevében közreműködő személy  kapcsolattartói adatai esetén jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

Szakértő, szerződéses partner képmása, bemutatkozása: érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szakértői, adminisztratív, pénzügyi  tevékenység ellátására szerződést kötő üzleti partnerek, és azok kapcsolattartói, a vállalkozás nevében közreműködő személy

Kezelt adatok köre: cégnév/név, székhely/lakóhely, cégjegyzék száma/nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaszáma, a kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, a vállalkozás nevében közreműködő személy neve, szakértő képmása, bemutatkozása

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül?  az alapítvány adminisztrációval foglalkozó munkatársai

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Adattovábbítás:  Könyvelő; Tárhelyszolgáltató

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú. 

10. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

10.1. Munkaviszony létesítése előtt végzett adatkezelés

Az adatkezelés célja: Pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Érintettek kategóriái:  Álláspályázatra jelentkező személyek.

Kezelt adatok köre: Név, Anyja neve, Születési hely, idő, Lakcím, Telefonszám, E-mail cím, Iskolai végzettség, Egyéb képesítés, önéletrajzban megadott egyéb adatok; fotó

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben a jelentkezést követően munkaviszony létesítésére nem kerül sor, az adatokat haladéktalanul töröljük.

Adattovábbítás: az Alapítvány kuratóriuma; Magyar Posta vagy Tárhelyszolgáltató

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (5) bekezdésének b) pontja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett munkaköri alkalmasságát nem tudjuk elbírálni

Adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú 

10.2. Munkaviszony fennállása alatti adatkezelés

Az adatkezelés célja: Munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, illetve munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása. Munkaviszony létrehozása, megszüntetése.

Adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke; Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése; szerződés teljesítése

Érintettek kategóriái:  Munkavállalók.

Kezelt adatok köre: Név, Anyja neve, Születési hely, idő, Lakcím, Adóazonosító, TAJ-szám, állampolgárság, Telefonszám, E-mail cím, Iskolai végzettség, Egyéb képesítés, bankszámlaszám, munkabér összege, letiltások, levonások összege, bankszámlaszámai, gyermekek, eltartottak neve, TAJ-száma, adóazonosítója, kedvezményes adó- illetve járulékfizetést alátámasztó dokumentumok (házassági a.k., eü. dokumentumok.)

Az adatkezelés időtartama:

 1. A szolgálati idő és nyugdíj megállapításához szükséges munkaügyi, bér és társadalombiztosítási adatok nem törölhetők.
 2. Az a) pontba nem tartozó az adófizetéssel kapcsolatos adatok annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kell megőrizni, amelyben a bevallást el kellett készíteni.
 3. Az a) és b) pontba nem tartozó egyéb munkaviszonnyal kapcsolatos adatok munkaviszony megszűnését követő 3 év után kerülnek törlésre.

Adattovábbítás: az Alapítvány kuratóriuma, a  munkáltatói jogkör gyakorlója, a személyügyi tevékenységet, könyvviteli, bérszámfejtői feladatot ellátó munkavállalók, illetve ezen feladatokat végző adatfeldolgozók. Tárhelyszolgáltató

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (5) bekezdésének b) pontja.

Adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú

11. PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEKKEL, ÁLLAMHÁZTARTÁSI KAPCSOLATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

11.1. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Adatkezelés célja: számviteli bizonylat kiállítása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont; az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §;  Számv. tv.169. § (2) bekezdése

Érintettek kategóriái:  Az Alapítvány természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói.

Kezelt adatok köre: számlázási név, cím, adóazonosító jel, fizetési mód, dátum, rendezvény/szolgáltatás megnevezése, díja

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül?  A számlakibocsátást munkaköri feladatként ellátó vezető, illetve munkavállaló

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

Adattovábbítás:  Könyvelő ; Tárhelyszolgáltató

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kaphat névre szóló számlát.

Adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú 

11.2 Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Adatkezelés célja: Adó és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (2017. évi CL. tv. 50. § (1) bek.

Érintettek kategóriái:  Az Alapítvánnyal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók és azok családtagjai

Kezelt adatok köre: név, TAJ-szám, adóazonosító jel, állampolgárság

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül?  Az adatszolgáltatást munkaköri feladatként ellátó vezető, illetve munkavállaló

Adatkezelés időtartama: A jogviszony megszűnésétől számított 8 év

Adattovábbítás:  Könyvelő ; Tárhelyszolgáltató

Adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú 

12. Hírlevél szolgáltatás

A Honlapon lehetőséget biztosítunk hírlevére történő feliratkozásra. Kizárólag abban az esetben küldünk hírlevelet, ha az érdeklődő a Honlapon található linkre kattint, és a megjelenő adatlapon  jelölőnégyzet bejelölésével kifejezetten kéri, hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk.

Az adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozó felhasználó folyamatos tájékoztatása az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont, valamint a Grtv. 6. § (1) bekezdés– A Felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása

Érintettek kategóriái:  a hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételére jelentkező Felhasználó

Kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím

A feliratkozó a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az általunk vezetett nyilvántartásból töröljük az adatait.

A visszavonó nyilatkozatot megteheti levelezési címünkre küldött levélben.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az érintett hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül?  Kuratórium; az alapítvány adminisztrációval foglalkozó munkatársai

Adattovábbítás:  Tárhelyszolgáltató

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kap hírlevelet, nem értesül a programokról.

Adatkezelés módja: elektronikus

13. Kapcsolatfelvétel a Honlapon/Facebookon/e-mailen keresztül; ajánlat kéréssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, feltett kérdés megválaszolása; ajánlat elkészítése és megküldése az ajánlatkérő részére

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A Facebookon történő üzenetküldés esetén az Érintett az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Facebook profiljában megadott, nyilvános személyes adatait (név, profilkép) megismerje.

E-mailben történő üzenetküldés esetén az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az e-mailben szereplő személyes adatait az Adatkezelő megismerje. A hozzájárulást a Honlapon történő ajánlatkéréskor az Ajánlatkérő lapon („kötelező válasz” formájában) adhatja meg.

A hozzájárulását bármely esetben, bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 17.1. pont).

Érintettek kategóriái: üzenetet küldő érdeklődők, ügyfelek, a honlapon keresztül ajánlatot kérő személyek

Kezelt adatok köre: név, email cím, tárgy, üzenet, Facebook profilban szereplő nyilvános adatok; Ajánlatkérés tréning, képzés esetén: cég létszáma, mely tréning, képzés érdekli

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül?  kuratórium; az alapítvány adminisztrációval foglalkozó munkatársai

Adatkezelés időtartama: a válaszüzenet elküldését követő 30 napon belül az üzenetek törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Ajánlatkérés esetén az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlati kötöttség lejáratáig. Amennyiben az ajánlat nem került elfogadásra az Adatkezelő az ajánlati kötöttség lejártával törli az adatokat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud kérdést feltenni, ajánlatot kérni a Honlapon/Facebookon/e-mailen keresztül.

Adattovábbítás:  Ügyviteli munkatárs, Tárhelyszolgáltató

Adatkezelés módja: elektronikus.

14. Ügyfélnyilvántartás

Az Adatkezelő egyedi rendszerébe ügyfelek, partnerek adatai kerülnek rögzítésre.

Adatkezelés célja: Az ügyfelek, partnerek rendelési igényeinek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: : az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintett hozzájárulása.

Érintettek kategóriái: szolgáltatást/kiadványt megvásárolt személyek

Kezelt adatok köre: ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül?  az alapítvány adminisztrációval foglalkozó munkatársai.

Adatkezelés időtartama: a Társaság megszűnéséig, vagy az érintett kérelmére történő törlésig.

Adattovábbítás:  Tárhelyszolgáltató

Adatkezelés módja: elektronikus.

15. A rendezvények helyszínén felmerülő adatkezelés

15.1. Nyilvánosságra hozatal:

A rendezvényeken készített felvételek megjelenhetnek a Szolgáltató honlapjain, közösségi oldalain, az általa kiadott könyvekben, CD-ken és DVD-ken.

Adatkezelés célja: a kép, hang és videó felvételek felhasználásával  info-termékek készítése és marketingkommunikációs felhasználása.

A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A rendezvényen való megjelenés esetén az érintett ráutaló magatartással valamint a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a rendezvényen róla fénykép- és/vagy videófelvétel készülhet, és azt az Adatkezelő nyilvánosságra hozhatja.

A rendezvényen való megjelenés esetén az érintett ráutaló magatartással valamint a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával lemond a felvételekhez fűződő jogairól.

A hozzájárulását bármely esetben, bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 17.1. pont).

15.2 Programok, rendezvények, képzések helyszínei:

Az Adatkezelő rendezvényeit a gödöllői Civil Házban (2100 Gödöllő, Szabadság út 23.), vagy esetenként bérelt helyszíneken szervezi meg. Előfordulhatnak olyan helyszínek, ahol a bérbeadó a folyosókon, bejáratnál vagyonvédelmi, élet, és testi épség védelme céljából kamerás megfigyelést alkalmaz. A kamerás megfigyelésre a helyszínt biztosító bérbeadó figyelmezteti az épületbe belépőket. A kamerafelvételekkel kapcsolatos adatkezelést a bérbeadó végzi, nem az Adatkezelő, az adatvédelmi jogszabályi előírások betartása a bérbeadó felelőssége, az Érintett a kamerás megfigyeléssel kapcsolatos jogait a helyszín bérbeadójával szemben tudja érvényesíteni.

15.3 Elégedettségmérés

 A rendezvények befejezésekor a résztvevők elégedettségi kérdőívet tölthetnek ki, melyben kifejezik véleményüket, elégedettségüket a rendezvénnyel kapcsolatban. A résztvevőnek módja van a kérdőívet anonim módon kitölteni, ekkor a beküldött válaszokból a személyazonosítás nem lehetséges, az semmilyen módon nem kapcsolható össze a résztvevővel. 

16. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás

 A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. 

Az Adatkezelő a Honlap látogatása során az alábbi sütiket alkalmazza, melyek célja a Honlap funkcionalitásának biztosítása, vagy anonim statisztikai adatok gyűjtése:

 

Süti neveKi helyezi el?ÉlettartamaFunkció
NIDGoogle.com és Gstatic.com10 évEzek a cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési vagy megjelenítési módját, például az Ön által beállított nyelvet vagy az Ön tartózkodási régióját módosító információkat. A régió megjegyzése révén például a webhely helyi időjárás-jelentést vagy közlekedési híreket tud szolgáltatni. E cookie-k segítségével a szöveg méretét, a betűtípust, valamint a weboldalak egyéb részeit is személyre lehet szabni.
PHPSESSIDDa weboldala munkamenet végénAmennyiben a látogató felkeresi weboldalunkat, akkor a PHPSESSID süti felhasználásával lesz a munkafolyamat életben tartva meghatározott ideig, amíg a felhasználó ki nem jelentkezik.
euCookiea weboldal30 napsütik engedélyezése

A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja. A funkcionális cookie-k letiltása esetén a Honlap egyes funkció nem, vagy korlátozottan érhetők el. A cookie-k letiltásához segítséget az alábbi linkeken talál:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

17. Az érintettek jogai és jogorvoslat

17.1 Személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek az alábbi jogai vannak:

a. Előzetes tájékoztatáshoz való jog.   

Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

b. Hozzáférési jog, tájékoztatás az adatkezelésről.

Az érintett jogosult az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, azokat megismerje. Jogszabályi kötelezettség alapján az érintett részére rendelkezésre bocsátott információkról az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban nyújt tájékoztatást.  

c. Az adatok helyesbítéséhez és törléséhez való jog.

Az Érintett jogosult kérni a rá vonatkozó elavult, pontatlan adat helyesbítését, vagy hiányos adatok esetén kiegészítését. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat, kivéve, ha a törléshez szükséges jogszabály szerinti indok nem áll fenn. Jogosult információt kérni, értesítést kapni az Adatkezelőtől ennek megtörténtéről. Az adat törléséről vagy annak elutasításáról az Adatkezelő köteles az érintettet tájékoztatni.

d. Az adatkezelés korlátozásához való jog.

A jogszabályban meghatározott feltételek esetén az Érintett jogosult az adatkezelés korlátozását kérni. A korlátozás alapján az adatok tárolásán kívül az Adatkezelő más adatkezelést nem folytathat.

e. Az adathordozhatósághoz való jog.

Az Érintett jogosult arra, hogy a jogszabályban rögzített feltételek esetén a jogszabály szerinti formában személyes adatait az Adatkezelőtől megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha az technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását.

f. A tiltakozáshoz való jog.

Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon, ha személyes adatait közérdekű célból vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.

g. Az automatizált döntéshozatal alól mentesülési jog.

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené.

17.2. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Panaszt tehet abban az esetben is, amikor Adatkezelő az Érintett megkeresésére a jogszabályban vagy a jelen tájékoztatóban rögzített időn belül nem válaszol, személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

17.3. Az Érintett által az Adatkezelő részére küldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre küldheti:

Email:  info@diverzitasalapitvany.hu

Postai cím: 2100 Gödöllő, Honvéd u. 19. 

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, és erről írásban tájékoztatja az Érintettet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a fenti határidőn belül írásban közli az Érintettel. A kérelmek megválaszolása az ügyvezető feladata.

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett-e.

18. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.

Amennyiben  az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 17.3. pontban megjelölt elérhetőségeken. Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az tájékoztatás tartalmazza annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az Érintett részére a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetése, az Érintettek tájékoztatása és a NAIH felé történő bejelentés iránt az ügyvezető intézkedik, valamint megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

19. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.

 

Hatályos: 2020. március 23-tól.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás